Polityka prywatności sowieszczyty.pl

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

administrator danych osobowych

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
F.U.H. AD Recreo, Ireneusz Działkowski ul. Główna 58a, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, NIP: 886-002-17-67, REGON: 890214832, adres e-mail: kontakt@sowieszczyty.pl

Rodzaj, cel i zakres PRZETWARZANia DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, nr telefonu oraz danych adresowych będą przetwarzane przez Administratora w ramach wydarzenia na, które się Państwo zapisali w niżej wymienionych celach:

 1. Rejestracji na wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie a także przekazania wybranych materiałów po wydarzeniu na podstawie Państwa zgody, którą jest zapisanie się na wydarzenie;
 2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa na zorganizowanych wydarzeniach związanych z prowadzeniem listy uczestników, prowadzenia statystyk i raportów;
 3. Przyznania Uczestnikom medali, certyfikatów, odznaczeń potwierdzających udział w wydarzeniu;
 4. Utworzenia listy startowej Uczestników Wydarzenia oraz publikacji jego wyników.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy, lub
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 3. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

ODBIORCY danych osobowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego;
 • współorganizatorom imprez, w których będą Państwo brali udział.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 24 miesiące od zakończenia wydarzenia organizowanego przez Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia. Okres przechowywania w ramach realizacji celów raportowych oraz archiwalnych – przez 5 lat od zakończenia organizowanego wydarzenia.
W zakresie roszczeń zgodnie z realizowanymi zadaniami stosownie do terminów przedawnień dla danego stosunku prawnego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do usunięcia danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji tych praw, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres Administratora.

PLIKI “COOKIES”

Strona https://sowieszczyty.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki te gromadzą również informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, umożliwiając Administratorowi lepsze dostosowanie usług do potrzeb klientów.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.